Veclaicenes pagasta Sapnīši 20.gs.30.gados Sauleskalnā tika celta kā baptistu baznīca. 1951.gadā, būvējot šoseju, šo guļbūvi pārveda uz Veclaicenes muižas teritoriju, kur ierīkoja bērnudārzu.

Sapniishi__5__1

Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū Veclaicene

 

 

 

“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””, projekts tika atbalstīts LVAF programmas “Ūdeņu aizsardzība, aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” apakšaktivitātē 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot Ilgāja ezera ekoloģisko stāvokli un veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību. Lai īstenotu mērķi tiek pļautas un izvāktas niedres 2 reizes sezonā 0,4 ha platībā, un tuvākajā laikā tiks uzstādīta jauna 25 metrus gara koka laipa ar kāpnēm ūdenī un iespēju pietauvot 4 laivas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 19250 euro, kur 13864 finansē LVAF un 5386 euro līdzfinansē Alūksnes novada pašvaldība. Tirgus izpētes rezultātā laipas tehnisko dokumentāciju sagatavoja SIA “Sorma”, niedru pļaušanu veica SIA “Ponton” un SIA “RST Skrūvpāļi” veica laipas būvniecību.

https://www.lvafa.gov.lv/faili/banners/lvafa_logo_old.jpg     

 

 

Par Ilgāja ezera DA krasta labiekārtošanu Veclaicenes pagastā.

2018. gada janvārī Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas vides aizsardzības fonda programmā “Ūdeņu aizsardzība, aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” apakšaktivitātē 3.2. “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” projektu“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene””, kas tika atbalstīts un š.g. 8. maijā tika noslēgts līgums par projekta “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018) finansēšanu.

Lai veicinātu publisko ūdeņu vides pieejamību, saldūdens biotopu aizsardzību un kvalitātes uzlabošanu, kā arī, lai atjaunotu un attīstītu tūrisma infrastruktūru AAA “Veclaicene” teritorijā projekta ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

1. tiks izpļautas niedres 0,4 ha lielā plātībā Ilgāja ezera DA krastā, kā rezultātā niedru izplatības process tiks maksimāli ierobežots, niedru pļaušana un izvākšana tiks organizēta 2 reizes sezonā – jūlija un septembra mēnešos, līdz ar to tiks uzlabots ekoloģiskais ūdens stāvoklis Ilgāja ezerā un atbrīvota piekraste no niedrēm peldvietai un citām ūdens aktivitātēm;

2. tiks uzstādīta jauna koka laipa 25 m gara un 1,5 m plata uz metāla skrūvpāļiem ar metāla margām gar vienu laipas malu, un ar cinkotām trepēm ūdenī. Pie laipas būs iespēja pietauvot laivas, radot publisko ūdeņu vides pieejamību dažādu mērķauditoriju dalībniekiem.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 19250,35 euro, tajā skaitā Latvijas vides fonda finansējums ir 13864,00 euro un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 5386,35 euro.

Šobrīd tiek veikta tehniskās dokumentācijas izstrāde un tirgus izpēte.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Alūksnes novada pašvaldība.

 

 

https://www.lvafa.gov.lv/faili/banners/lvafa_logo_old.jpg     

 

 

30. novembrī 2018. gadā noslēdzas projekta “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un
labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” ieviešana, kā rezultātā 2
reizes sezonā tika izpļautas un izvāktas niedres 0, 4 ha platībā un nodota ekspluatācijā
koka laipa Ilgāja ezera krastā. Projekta mērķis uzlabot Ilgāja ezera ekoloģisko stāvokli
un veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību Veclaicenes pagastā tika sasniegts un
izpildīts pilnā apjomā.
Šobrīd tiek sagatavots projketa noslēguma pārskats un veikta projekta rezultātu izvērtēšana.

 

https://www.lvafa.gov.lv/faili/banners/lvafa_logo_old.jpg