Peļļu gravas lielākais ezers ir Ilgājs. Pa ezeru iet Latvijas-Igaunijas robeža. Februārī te notiek sīvas zemledus makšķerēšanas sacensības "Ilgāja zivtiņa" starp igauņiem un latviešiem.

Img_2251_1

Aizsargājamo ainavu apvidus

Latvijā pavisam ir 706  ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas katra atbilst kādai no 8 aizsargājamo teritoriju kategorijām (nacionālais parks, biosfēras rezervāts, dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegums, dabas rezervāts, dabas piemineklis, jūras teritorija), kas atšķiras ar teritorijas izveidošanas mērķiem, teritorijas platību un dažādu aizsardzības pakāpi  - atļautajām un aizliegtajām darbībām.

Foto: bioloģiski daudzveidīga pļava Raipala ezera DR daļā (© I.Druva-Druvaskalne)

Normalized_pict3254

Latvijā ir izveidoti 9 aizsargājamo ainavu apvidi, kas ir lielas teritorijas, kurās tiek aizsargāta īpaši skaista un daudzveidīga Latvijai raksturīga ainava un kultūrvide. Viens no tiem ir „Veclaicene”. Dibināts 1977.gadā, lai saglabātu un aizsargātu Ziemeļvidzemei raksturīgo kultūrainavu, bioloģisko daudzveidību un dabas vērtības. Teritorija ietver 3 dabas liegumus „Dēliņkalns”, „Korneti – Peļļi” un „Avotu mežs ”, kas visi ir Natura 2000 teritorijas. Ainavu apvidus kopējā platība ir 20892 ha, kas atrodas Alūksnes novada Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemera, Mārkalnes pagastos, kā arī Apes novada Apes pagastu. Teritorijai raksturīga viensētu apbūve un nelieli ciemi.

Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" robežu shēma (pārbpublicēts no Latvijas Vēstnesis, www.likumi.lv).

Normalized_i0003145