Dēliņkalns ir Alūksnes augstienes augstākā virsotne -271 mvjl. Tas atrodas uz Jaunlaicenes un Ziemeru pagasta robežas.

Dscn1872_maira_1

Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

Latvijas vides aizsardzības fonda programmas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”, aktivitātē – Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana, atbalstītā projekta“Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana” ietvaros ir izstrādāts tehniskais būvprojekts koka kāpņu izbūvei Drusku pilskalna takā. Būvprojektu izstrādāja SIA “BM – projekts”, atbilstoši kuram tiks izbūvētas koka kāpnes ar margām gar vienu malu un atpūtas laukumiem. Kāpnes sastāvēs no diviem posmiem stāvākajās takas nogāzēs – Dzērves kalnā 62 m garš kāpņu posms, bet Drusku pilskalnā 144,5 m garš posms. Šobrīd tiek gatavots nolikums Publiskā iepirkuma izsludināšanai par kāpņu izbūvi. Kopējās projekta izmaksas  sastāda 50000 euro, kur 80 % finansē LVAF, bet 20 % līdzfinansē Alūksnes novada pašvaldība.

 

LVAF logo    

04.02.2019

 

“Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana”, šis projekts atbalstīts  programmā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”, aktivitātē – Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana.

Projekta mērķis ir mazināt antropogēno slodzi un ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, tādējādi tiks izbūvētas koka trepes ar starpposmiem Drusku pilskalna takā. Kopējais trepju garums sastādīs 180 metrus stāvākajās takas nogāzēs, tā paverot arī iespēju baudīt Veclaicenes pasakainos dabas skatus un ainavu.

Aktivitāšu ietvaros ir veikta tirgus izpēte - noslēgts līgums ar SIA “BM – projekts” , kas veic tehniskās dokumentācijas izstrādi kāpņu būvniecībai. Kopējās projekta izmaksas  sastāda 50000 euro, kur 80 % finansē LVAF, bet 20 % līdzfinansē Alūksnes novada pašvaldība.

https://www.lvafa.gov.lv/faili/banners/lvafa_logo_old.jpg     

 

Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

2018. gada janvārī Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde iesniedza Latvijas vides aizsardzības fonda programmā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” projektu „Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana”, kas tika atbalstīts un š.g. 2. jūlijā tika noslēgts Līgums (Nr. 1-20/150) par projekta Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana” (Nr. 1-08/286/2018) finansēšanu un izpildes kārtību.

Lai nodrošinātu Drusku pilskalna dabas takas pieejamību Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” projekta ietvaros tiks izbūvētas Drusku pilskalna takākoka kāpnes ar kopējo garumu 180 metri, tādējādi ierobežojot apmeklētāju haotisko kustību pilskalna takā un radot ainavas unikālo skatu punktu pieejamību. 

Projekta mērķis ir nodrošināt Drusku pilskalna takas pieejamību aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, izveidojot kvalitatīvu infrastruktūru, tā mazinot antropogēno slodzi, tai skaitā arī tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 50000,00 euro, tajā skaitā Latvijas vides fonda finansējums ir 40000,00 euro un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10000,00 euro.

Šobrīd tiek veikta tirgus izpēte tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds un Alūksnes novada pašvaldība

https://www.lvafa.gov.lv/faili/banners/lvafa_logo_old.jpg