Dēliņkalns ir Alūksnes augstienes augstākā virsotne -271 mvjl. Tas atrodas uz Jaunlaicenes un Ziemeru pagasta robežas.

Dscn1872_maira_1

Teritorija un pašvaldības

Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus atrodas 5 administratīvajās teritorijās: Alūksnes novada Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemera pagastos un neliela daļa Mārkalnes pagastā, kā arī  Apes novada Apes pagastā.

Ievietota informāciju par 3 lielākajām administratīvajām teritorijām, jo tās veido šīs aizsargājamās dabas teritorijas lielāko daļu.  Pagastu apraksti veidoti, izmantojot Jaunlaicenes muižas muzeja darbinieku, Veclaicenes un Māriņkalna bibliotēkas darbinieku apkopotos materiālus, kā arī Latvijas pagastu enciklopēdijas 1.un 2.sējumu  (A/S Preses nams, 2002), kā arī pagastu teritoriju plānojuma dokumentu apraksta daļas. Jaunākie iedzīvotāju dati iegūti no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra. Apraksti ietver informāciju par pagastu veidošanās vēsturi, īsu par nozīmīgākajiem kultūras un dabas pieminekļiem, kā arī par ievērojamām personībām, kas dzimušas vai dzīvojušas attiecīgā pagasta teritorijā.

Pagasti: Veclaicene Jaunlaicene Ziemeri
Platība (km2): 72,3 52,2 116,8
Iedzīvotāji (01.01.2015): 382 469 841
Meži (%)
52 47,6 57.7
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (%)
32 40 30,3

 

 

 

 

 

Dažādu speciālistu pieņemšanas laiki Veclaicenē un telefona nimuri.

Pārvaldes vadītāja Iveta Vārtukapteine
29379590, 64381299 ziemeri@aluksne.lv
otrdienās no plkst. 9.00 - 12.00

Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937
otrdienās no plkst. 9.00 - 12.00

Sociālā darbiniece Maija Podegrade 29478789
otrdienās no plkst. 9.00 - 14.00

Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane 26595113
otrdienās no plkst. 12.30 - 16.30
piekdienās no plkst. 9.00 - 12.00

Sarkanā Krusta izpilddirektore Ginta Priedīte 22114042
e-pasts lsk.aluksne@redcross.lv

Ģimenes ārsts Sarma Vaska 29254220
otrdienās no plkst. 9.30