20.gs.70.g.beigās un 80.g. sākumā Veclaicenē atvēra Birztalu broileru fermu ar 3 lieliem korpusiem (katrā 20 tūkst.cāļu). Tā nodrošināja ar darbu daudzus kolhozniekus. Tagad broilerus audzē mājsaimniecības pašpatēriņam.

Img_4480_1_madara

Biedrības uzdevumi

/uploads/text_page_image/asset/201406/261/VECLAICENE_AVOTINS_LOGOTIPS.jpg   Biedrības uzdevumi:

  1.      Nodrošināt mūžizglītības iespējas teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apgūšanai, kā arī radošai pilnveidei.

2.      Sekmēt sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšanu un pieejamību, nodrošinot arī veselīga dzīvesveida veicinošu pakalpojumu attīstību.

3.      Aktivizēt bērnu un jauniešu dalību biedrības aktivitātēs, veicinot viņos dzimtās vietas patriotisma stiprināšanos, kā arī sadarbības un savstarpējās cieņas paaugstināšanos starp paaudzēm.

4.      Sekmēt teritorijas kultūrvēstures (t.sk. novadpētniecības , vietējo tradīciju) un dabas vērtību pētīšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, ietverot izglītošanas un audzināšanas funkcijas, kā arī veicinot pašdarbības attīstību.

5.      Veicināt inovatīvu un videi draudzīgu pieeju mazās uzņēmējdarbības (īpaši tūrisma, lauksaimniecības, amatniecības u.c. teritorijas attīstības plānā minētajās nozarēs) attīstībai teritorijā, kas rada jaunu produktu, pakalpojumu un jaunu aktivitāšu piedāvājumu teritorijā, kas vienlaicīgi sekmē bezdarba mazināšanos un aizbraukušo iedzīvotāju reemigrāciju.

6.      Aktīvi līdzdarboties teritorijas attīstības politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanas procesos.

7.      Attīstīt sadarbību ar citām, līdzīgiem mērķiem orientētām, Latvijas un ārvalstu nevalstiskajām organizācijām, īpaši akcentējot, pārrobežas sadarbību ar Igaunijas nevalstiskajām organizācijām, kā arī komersantiem, valsts un pašvaldību institūcijām.

8.      Piesaistīt finanšu līdzekļus no dažādiem avotiem biedrības mērķu sasniegšanai.

9.      Veicināt filantropijas ideju stiprināšanos sabiedrībā, tai skaitā biedru un citu iedzīvotāju brīvprātīgo darbu, indivīdu un uzņēmēju ziedošanu.

10.  Veicināt informācijas apmaiņu starp biedrību un teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem un institūcijām, sekmējot iedzīvotāju un institūciju līdzdalības, savstarpējās sadarbības pasākumu ieviešanu, ar mērķi izglītot sabiedrību par biedrības darbību, piesaistot jaunus biedrus organizācijai.